ข้อคิด “เจ้าอย่า ……”

“เจ้าอย่าได้มีนิสัยชอบโต้แย้ง โต้เถียงตอบโต้ เรื่องไร้สาะ”
“เจ้าอย่าได้เป็นคนตระหนี่ ขี้เหนียว”
“เจ้าอย่าได้เป็นคนโง่ โง่เพราะไม่มีความรู้ โง่เพราะดื้อดัน”
“เจ้าอย่าได้เป็นคน สิ้นหวังจากการขอพรจากความเมตตา”
“เจ้าอย่าได้เป็นคนอธรรม และมีนิสัยอิจฉาต่อคนอื่น”
“เจ้าอย่าได้เป็นคนโกหกมุสา ไร้สาระ ไร้การศรัทธา”
“เจ้าจงเป็นคนสุขุมรอบคอบ อย่าได้เป็นคนเร่งรีบ”
“เจ้าอย่าได้มีนิสัย ที่หลงลืม”

Cr. Metee Labanoon
😊😊😊😊😊😊😊

Leave a Reply