WordPress Admin Guideline

เรียบเรียงคู่มือ แนวทางการแก้ไข อัพเดทเว็บไซต์ให้กับลูกค้า
เพื่อเตรียมการ ส่งงาน อันเป็นพื้นฐานดีๆ ที่ผู้ให้บริการควรทำ